اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

جامعه شناسی علم دانشیار دانشگاه مازندران

hjcumz.ac.ir
01135302601
0000-0003-0827-560X

سردبیر

دکتر اکبر علیوردی نیا

جامعه شناسی انحرافات استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

aliverdiniaumz.ac.ir
01135302651
0000-0003-0512-7839

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علیرضا افشانی

جامعه شناسی خانواده استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

afshanialirezayazd.ac.ir
0000-0002-2311-3329

دکتر حسین بهروان

جامعه شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

behravanum.ac.ir
0000-0002-8825-9388

دکتر حیدر جانعلیزاده چوب بستی

جامعه شناسی علم دانشیار دانشگاه مازندران

hjcumz.ac.ir
0000-0003-0827-560X

دکتر خدیجه سفیری

جامعه شناسی خانواده و مطالعات زنان استاد دانشگاه الزهرا

kh.safirialzahraac.ir
0000-0001-8068-5086

دکتر اکبر علیوردی نیا

جامعه شناسی انحرافات استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

aliverdiniaumz.ac.ir
0000-0003-0512-7839

دکتر حلیمه عنایت

جامعه شناسی خانواده استاد دانشگاه شیراز

henayatrose.shirazu.ac.ir
0000-0001-9721-9719

دکتر یعقوب فروتن

جمعیت شناسی اجتماعی دانشیار دانشگاه مازندران

y.foroutanumz.ac.ir
0000-0003-3349-6519

دکتر مجید موحد مجد

جامعه شناسی دین استاد دانشگاه شیراز

mmovahedrose.shirazu.ac.ir
0000-0003-2004-7271

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشیار دانشگاه فردوسی

noghanium.ac.ir
0000-0002-6065-0502

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ویلیام الکس پرایدمور

جرم شناسی استاد ممتاز دانشگاه نیویورک آمریکا

pridemorealbany.edu
0000-0002-5553-8698

دکتر اکبر آقاجانیان

جامعه‌شناسی و مطالعات بین رشته‌ای استاد دانشگاه ایالتی فایتویل آمریکا- کارولینای شمالی

aaghajanianuncfsu.edu
0000-0003-3613-0870

دکتر ناصر قبادزاده

جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی دانشیار دانشگاه کاتولیک استرالیا

naser.ghobadzadehacu.edu.au
0000-0002-4632-5391

مدیر اجرایی

سید محمد رستمکلایی مطلق

مدیر اجرایی مجله

umz.ac.ir/
m-motlaghumz.ac.ir
01135302603

ویراستار فنی

دکتر سمیه میرزایی

جامعه‌شناسی انحرافات دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

smirzaeegmail.com
0000-0002-3082-7880