نمایه نمودن مقالات نشریه در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=IMeMq7kAAAAJ&hl=en&authuser=1