داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
غلامرضا latifi جامعه شناسی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی،شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
قربان علی ابراهیمی دانشگاه مازندران
اصغر ایزدی دانشگاه تهران - گروه انسان شناسی
احمد رضا اصغرپور ماسوله دانشگاه فردوسی
منصوره اعظم زاده دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا (س)
حسین افراسیابی دانشگاه یزد -گروه جامعه شناسی
جواد افشار کهن دانشگاه بوعلی همدان
سیدعلیرضا افشانی جامعه شناسی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
رسول افضلی مدیرگروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
نادر افقی دانشگاه گیلان - گروه علوم اجتماعی
حسنعلی آقاجانی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
زهره انواری
عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران
اسداله بابایی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، وزارت علوم
غلامحسین بیابانی دانشگاه علوم تنتظامی
عبدالرضا باقری بنجار دانشگاه شاهد
فرامرز بریمانی عضو هیت علمی - دانشگاه مازندران
حسین بهروان استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
مژگان بهشتی زواره تخصص تحلیل شبکه
مهربان پارسامهر دانشگاه یزد
سلیمان پاک سرشت دانشگاه بو علی سینا همدان- گروه علوم اجتماعی تخصص: جامعه شناسی سیاسی
تکتم پیکانی جامعه شناسی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
محمدرضا پویافر جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
فاطمه ترابی دانشگاه تهران
نوین تولایی عضو هیات علمی / دانشگاه مازندران
حیدر جانعلیزاده چوب بستی دانشگاه مازندران
فروزنده جعفرزاده پور جامعه شناسی مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
ابراهیم حاجیانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک
مسعود حاجی زاده میمندی مدیر گروه جامعه شناسی
کرم حبیب‌پور گتابی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
آرمان حیدری دانشگاه یاسوج
سلیمان یحیی زاده جلودار
سید قاسم حسنی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محمد رضا حسنی دانشگاه مازندران
حاتم حسینی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، جمعیّت‌شناس
علیرضا حسن زاده پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مرتضی حسین زاده (کاسمانی)
هدا حلاج زاده جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محمد امین خراسانی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرا
محسن خلیلی دانشگاه مشهد- گروه علوم سیاسی
بیژن خواجه نوری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
عباس خورشید نام
غلامرضا خوش فر جامعه شناسی 'گروه جامعه شناسی و ارتباطات/دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/ دانشگاه گلستان
غلامرضا ذاکر صالحی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
محمد اسماعیل ریاحی هیات علمی دانشگاه مازندران
نادر رازقی جامعه شناسی عضو هیات علمی
سعید راسخی دانشگاه مازندران
یاسر رستگار عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان سبک زندگی مردم نگاری
امیر رستگارخالد دانشگاه شاهد
داود رضی دانشگاه مازندران
مجتبی رفیعیان دانشگاه تربیت مدرس
مهدی رفیعی بهابادی رئیس مرکز افکارسنجی ایسپا
مریم رفعت جاه عضو هیات علمی/دانشگاه تهران
مهدی رمضان زاده لسبوئی عضو هیات علمی دانگاه مازندران
علی روحانی هیأت علمی/ دانشگاه یزد
علی ساعی مدیرگروه جامعه شناسی تربیت مدرس
اسماعیل سعدی پور دانشگاه علامه طباطبایی- گروه جامعه شناسی تخصص: اینترنت و فضای مجازی
خدیجه سفیری دانشگاه الزهرا
مریم سهرابی استاد مدعو دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمود شارع پور عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
ملیحه شیانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه الزهرا
سید محمد شبیری گروه آموزش محیطزیست، دانشگاه پیام نور تهران.
علیرضا شجاعی زند دانشگاه تربیت مدرس - گروه جامعه شناسی
رضا شجری قاسم خیلی دانشگاه مازندران
حامد شیری گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
مهرانگیز شعاع کاظمی دانشگاه الزهرا
امامعلی شعبانی مازندران
عباس صدری دانشگاه تربیت دبیر رجایی رییس ایسسکو در ایران
مینو صدیقی کسمایی تخصص: جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی تاریخی و انسان شناسی شهری
محمد رضا طالبان جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
اکبر طالب پور استادیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
مسعود عالمی نیسی هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
علی اصغر عباسی اسفجیر جامعه شناسی دانشیار، گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
حمید عبدالهیان جامعه شناسی گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهرداد عربستانی
عباس عسکری ندوشن دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
عباس عسکری ندوشن عضو هیات علمی دانشگاه یزد
امیر عظیمی دولت آبادی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
علی یعقوبی جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه
علی یعقوبی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
پروین علیپور دانشگاه تهران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
مهدی علیزاده تخصص: روش کیفی، فضای مجازی، مسائل اجتماعی
منوچهر علی نژاد جامعه شناسی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
اکبر علیوردی نیا جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حلیمه عنایت جامعه شناسی دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده‌ی مسئول)
دکتر غیاثیان دانشگاه پیام نور متخصص حوزه رسانه و مطبوعات
احمد غیاثوند عضو هیات علمی
نعمت اله فاضلی پژوهشگاه علوم انسانی
امین فرجی ملایی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،
فرزام فرزان دانشگاه مازندران
فرزام فرزان مدیریت ورزشی، علوم ورزشی، مازندران، بابلسر، ایران
محمد مهدی فرزبد دانشگاه مازندران
یعقوب فروتن دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
یعقوب فروتن استاد راهنما
محمدرضا فیروزی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج
علی اصغر فیروزجائیان جامعه شناسی دانشگاه مازندران
سینا فروزش جامعه شناسی
محمد علی فیض پور دانشگاه یزد
امید قادر زاده هیات علمی دانشگاه کردستان
محمد امین قانعی راد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی محمد قدسی عضوهیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا
مهدی قربانی دانشگاه تهران
محمد تقی قزلسفلی دانشگاه مازندران
عباس کاظمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کاظم کاظمی عضو هیات علمی/ بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کامیابی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
مسعود کیانپور دانشگاه اصفهان - گروه جامعه شناسی
سعید کبیری دانشگاه مازندران
حسین کردی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران
سمیه کریمی عضوهیئت علمی/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی کریمی مله دانشگاه مازندران- عضو هیأت علمی
محمد امین کنعانی هیئت علمی / دانشگاه گیلان
سحر کوثری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فاطمه گلابی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مدیرمسئول فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
محمد تقی گیلک حکیم آبادی هیات علمی دانشگاه مازندران
محسن گودرزی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی جامعه شناسی سینما
صدیقه لطفی عضو هیات علمی
محمد لعل علیزاده گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران
حسن محدثی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
رضاعلی محسنی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران
جمال محمدی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
محمد علی محمدی دانشگاه علوم بهزیستی تخصص : سرمایه اجتماعی، روش تحقیق کمی و کیفی
زینب محمودآبادی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ( گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران)
مریم مختاری دانشگاه یاسوج گروه جامعه شناسی
فاطمه مدیری جامعه شناسی هیئت علمی گروه مطالعات خانواده، موسسه تحقیقات جمعیت کشور
حسین میرزایی مطالعات فرهنگی، علدم اجتماعی، علامه طباطبایی، تهران، ایران
سمیه میرزایی دانشگاه مازندران
حسین میرزائی دانشگاه فردوسی مشهد- گروه علوم اجتماعی
روزبه میرزائی هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
محمد میرسندسی دانشگاه امام حسین
اصغر میر فردی جامعه شناسی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی کارشناس ارشد پژوهش دانشگاه مازندران
ابراهیم مسعودنیا جامعه شناسی عضو هیات علمی/دانشگاه گیلان
ثریا معمار دانشگاه اصفهان
رحمت اله معمار دانشگاه مازندران
اعظم ملک دار جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
مصطفی مهرآیین جامعه شناسی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجید موحد مجد استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
مجید موحد مجد جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز
رزیتا مؤیدفر دانشگاه اصفهان - گروه اقتصاد
مریم نجار نهاوندی دانشگاه تهران
بهاره نصیری جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
آرش نصر اصفهانی جامعه شناسی
رضا نصیری حامد استادیار موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز
محسن نوغانی دخت بهمنی استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن نوغانی دخت بهمنی دانشگاه