دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 168-9