بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش اساسی است که میزان شبکه های اجتماعی در بین مردم استان مازندران چقدر است و تأثیر رسانه های داخلی و خارجی بر شبکه های اجتماعی چگونه است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، نظریه مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بعد از شاخص سازی و عملیاتی کردن، داده های تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه از نمونه ای 422 نفری جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تاثیرگذاری رسانه­های جمعی داخلی (0/372) بر شبکه­های بیشتر از میزان تاثیرگذاری رسانه­های جمعی خارجی (0/161) بر متغیر وابسته مذکور است. لازم به ذکر است که تاثیر هر دو نوع بر متغیر وابسته (شبکه­های اجتماعی) مثبت می­باشد. به این معنی که با افزایش استفاده از رسانه های داخلی و خارجی، گستره شبکه های اجتماعی افزایش می یابد و در مقابل با کاهش استفاده از رسانه های مذکور، گستره شبکه های اجتماعی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mass media on Social networks

نویسندگان [English]

  • Ghorbanali Ebrahimi 1
  • Ali Babazadeh Bai 2
  • Hadi Razeghi Male 3
چکیده [English]

The main purpose of this research is to study the social networks of residents of Mazandaran Province, and find an answer to this fundamental question that how using external and internal media affect social networks among them? To answer these questions, the theories related to the topic were investigated and after measuring and operating, the survey data was collected from a sample of 442 cases by using the questionnaire. The findings indicate that the effectiveness of internal mass media (0.372) on the network of relationships is more than the effectiveness of the external mass media (0.161). It should be noted that both of them have positive impact on dependent variable. This means that with enhancing use of external and internal media, the range of social networks will enhance, in contrast, with reducing the use of these media, the range of social networks will reduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • social capital
  • internal media
  • external media