دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، اردیبهشت 1394، صفحه 190-9 
بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی

صفحه 79-98

قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی؛ هادی رازقی مله هادی رازقی مله