واکاوی کیفیِ پیامد‌های اشتغال زنان متأهل و بسترهای تعدیل کننده آن (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر دلوار)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 فارغ التحصیل جامعه شناسی ارشد دانشگاه یاسوج

چکیده

     یکی از مهمترین مسائل زنانِ شاغلِ متأهل که کمتر با روش کیفی مورد واکاوی قرار گرفته پیامدهای ایفای همزمان دو نقش خانه داری و شغلی و تأثیر زمینه­های مرتبط با آن بوده است. مقاله حاضر با روش نظریۀ زمینه­ای آثار اشتغال زنان متأهل مادر، بسترهای مرتبط با آن و استراتژی های کنشی/ واکنشی آنها را در بین معلمان اداره آموزش و پرورش شهر دلوار  تحلیل کرده است. روش نمونه­گیری غیر احتمالی هدفمند با حداکثر تنوع بوده و ابزار دستیابی به داده­ها، مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته فردی و گروه مرکز بوده است. بر اساس تحلیل مصاحبه­ها، اشتغال همزمان دستاوردها و آسیب­هایی برای این زنان به همراه داشته و تجربۀآنان بسته به کیفیت بسترهای اجتماعی محلی – جهانی و توانایی­های فردی شان متفاوت بوده است. مقوله هستۀ توصیف­گر وضعیت این زنان "وضعیت متناقض اما مدیریت پذیر زنان شاغل متأهل و بسترهای تعدیل کنندۀ آن" انتخاب شد. بدین معنی که اشتغال این زنان  چهره­ای دو سویه داشته و دستاوردها/ هزینه­هایی برای آنها داشته؛ پیامدهای اشتغال  بسته به کیفیت بسترهای خانوادگی، سازمانی و جهانی متفاوت بوده است؛ و همۀ این زنان بسته به تواناییها و امکانات مادی، شناختی و عاطفی­شان توانسته­اند به شیوه­های متفاوتی وضعیت خاص خود را مدیریت نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative study on consequences of married women’s employment and its moderators: School teaches in Delvar City

نویسندگان [English]

  • Arman Heydari 1
  • Hamideh Dehghani 2
1 Yasouj University
چکیده [English]

The literature review on women’s employment shows that the challenges associated with balancing works inside and outside the home have not been sufficiently investigated from a qualitative perspective. The present analysis attempts to contribute fulfilling this research gap. It is based on the method of in-depth and open-ended interviews with a sample of 19 school teachers in Delvar City. The research findings illustrate the general pattern that the combination of works insides and outside the home provides some opportunities for these working women and imposes some challenges on their life. These contradictory consequences are partly moderated through appropriate contexts, facilities and support provided by family and society. As a result, all of the female teachers included in this analysis have been able to cope with the disturbing challenges arising from the combination of women’s works insides and outside the home.