دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، آذر 1395، صفحه 256-9