حافظه‌ی دیجیتال جنگ (مطالعه‌ی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

اهداف: رسانه‌های اجتماعی جدید، عرصه‌ی جدیدی را به وجود آورده‌اند که در آن خاطرات دیگر فقط مصرف نمی‌شوند؛ بلکه به‌طور خلاقانه و به شیوه‌ای مشارکتی تولید می‌شوند. در پژوهش حاضر، با مطالعه‌ی گروه تلگرامی متعلق به رزمندگان سابق یکی از تیپ‌های لشکر ده سیدالشهدا تهران، پرسش آن است که تظاهرات خاطرات جمعی جنگ در این عرصه‌ی جدید، در قالب چه الگوهای روایی یا طرح‌واره‌هایی پیکربندی می‌شوند؟ و این‌ الگوها تا چه اندازه متفاوت از طرح‌واره‌هایی‌اند که شکل رسمی از حافظه‌ی جمعی جنگ را صورتبندی می‌کنند؟ در  واقع، این بوم‌‌شناسی جدید حافظه‌ی جنگ تا چه اندازه ظرفیت تبدیل به عرصه‌ای برای ترویج حافظه‌ی جایگزین را دارد؟ روش مطالعه: در این مطالعه با روش مردم‌نگاری مجازی به مشاهده و توصیف نحوه‌ی ساختاریابی حافظه‌ی جمعی جنگ در میان اعضای گروه تلگرامی مورد بررسی پرداخته و با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک، طرح‌واره‌های شناختی سازنده‌ی چارچوب‌های معنایی و تفسیری یادآوری وقایع مهم جنگ الگویابی شده‌اند. یافته‌ها: طی فرایندهای کدگذاری، در مرحله‌ی اول، تعداد 404 مقوله‌ی توصیفی، در مرحله‌ی دوم تعداد 27 مقوله‌ی تفسیری و در نهایت از میان آن‌ها، چهار مقوله‌ی فراگیر یعنی «ساخت معنا در حافظه‌ی افراد»، «جایگاه‌های حافظه»، «جست‌وجو برای معنا» و «حافظه و هویت» شناسایی و استخراج شدند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که امکان استفاده از پلتفرم‌های پویا همچون تلگرام، ظرفیت و عملکرد حافظه‌ای رزمندگان سابق جنگ را گسترش داده است و عرصه‌ی جدیدی را برای پیکربندی، تجمیع و ترویج روایت‌های جایگزین و رقابت با چارچوب‌های رسمی حافظه‌ی جنگ به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Memory of War: A Case Study on the Telegram Group of Ex-Combatants of the Eight-Year Iran-Iraq War

نویسنده [English]

  • Mohammadmahdi Farzbod
Ph.D. in Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Objectives: New social media have created a new arena where memories are no longer just consumed, but produced creatively in a participatory way. In the current research, by studying the Telegram group belonging to ex-combatants of one of the brigades of the 10th Seyed-al-Shohada Division in Tehran, it was tried to answer the following question:1.What narrative patterns or schemas are the manifestations of the collective memories of the war configured in this new arena? 2.To what extent are these patterns different from the schemas that formulate the official form of the collective memory of the war? 3.In fact, to what extent does this new ecology of the war memory have the capacity to become an arena for promoting alternative memory? Methods: In this study, using the method of virtual ethnography, it has been described that how the collective memory of the war is structured among the members of the Telegram group, and by using the thematic analysis technique, the cognitive schemas that form the semantic and interpretive frameworks of remembering the important events of the war have been patterned. Results: During the coding process, in the first stage, 404 descriptive categories, in the second stage, 27 interpretive categories, and finally, among them, 4 comprehensive categories were obtained, including the "construction of meaning in people's memory", "memory sites", "search for meaning" and "memory and identity". Conclusion: The results showed that the possibility of using dynamic platforms such as Telegram has extended the memory capacity and performance of the ex-combatants and it has created a new arena for configuring, aggregating and promoting alternative narratives and competing with the official frameworks of war memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital memory
  • Collective memory
  • Memories of the war
  • The eight-year Iran-Iraq war
  • Social media
 
جنکینز، ریچارد (1391). هویت اجتماعی. ترجمه‌ی تورج یاراحمدی. تهران: نشر پردیس دانش.
ذکایی، محمدسعید (1399). هنر انجام پژوهش کیفی: از مسألهیابی تا نگارش. تهران: نشر آگاه.
کتل، ماریا و جیکوب کلیمو (1384). معنا در حافظه‌ی جامعه و تاریخ: دیدگاه‌های مردم‌شناختی، ترجمه‌ی امید نیک‌فرجام، چاپ شده در: ساسانی، فرهاد، گفتمان جنگ در رسانهها و زبان ادبیات (با نگاهی به نوشته های جنگ جهانی نخست)، صص 363-289. تهران، انتشارات سوره مهر.
کرمانی، حسین (1398). «همه‌جایی شدن تلگرام: مطالعه‌ی دلایل جامعه‌شناختی استفاده کاربران ایرانی از تلگرام»، مطالعات جامعهشناختی، 26 (1): 220-191.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا (1400). سنجش نگرش شهروندان پیرامون رسانه‌های اجتماعی.
 
مرکز آمار ایران (1399). ایرانیان در شبکههای اجتماعی. https://amar.org.ir/Portals/0/amarmozuii/infographics/Virtual%20network_99.pdf
 
 
 
 
Assmann, A. (2008). Canon and Archive, In A. Erll and A. Nünning (eds), Cultural Memory Studies, pp. 97–107. Berlin: de Gruyter.
Bartlett, F. C. ([1932]1995). Remembering: A Study in Experimental & Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Birkner, T., & Donk, A. (2020). Collective memory and social media: Fostering a new historical conscio -usness in the digital age? Memory Studies, 13(4): 367–383.
Brown, S. D., & Hoskins, A. (2010). Terrorism in the new memory ecology: mediating and rememberi-ng the 2005 London Bombings. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 2(2): 87–107.
Church, Scott H. (2013). Digital Gravescapes: Digital Memorializing on Facebook, The Information Society: An International Journal, 29:3, 184-189.
Clowes, R. W. (2017). Extended memory. In S. Bernecker, & K. Michaelian (eds) The Routledge Handbook of Philosophy of Memory. pp. 243-254. London: Routledge.
D’Andrade, R. (1995). the Development of Cognitive Anthropology, New York: Cambridge University Press.
DiMaggio, P. (1997). Culture and Cognition, Annual Review of Sociology, 23:263–87.
Erll, A., & Rigney, A. (2009). Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. Berlin and New York: de Gruyter.
Ferron, M., & Massa, P. (2014). Beyond the encyclopedia: collective memories in Wikipedia. Memory Studies, 7(1): 22–45.
Florini, S. (2014). Recontextualizing the Racial Present: Intertextuality and the Politics of Online Remembering, Critical Studies in Media Communication, 31(4): 314-326.
Garde-Hansen, J. (2011). Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University.
Garde-Hansen, J., Hoskins, A., & Reading, A. (2009). Save As… Digital Memories. Basingstoke: Palgrave.
Hajek, A., Lohmeier, C., & Pentzold, C. (2016). Memory in a Mediated World.: Remembrance & Reconstruction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Halbwachs, M. ([1926] 1950). The Collective Memory, trans. F.J. and V.Y. Ditter. London: Harper Colophon Books.
Harp, D., Grimm, J., & Loke, J. (2018). Rape, storytelling and social media: how Twitter interrupted the news media’s ability to construct collective memory, Feminist Media Studies, 18(6): 979-995.
Haskins, E. (2007). Between archive and participation: public memory in a digital age. Rhetoric Society Quarterly, 37(4): 401–422.
Hervieu-Leger, D. (2000). Religion as a Chain of Memory. Oxford: Polity Press.
Hess, A. (2007). In digital remembrance: vernacular memory and the rhetorical construction of web memorials. Media Culture & Society, 29(5): 812–830.
Hine, C. M. (2007). Virtual Ethnography. In: L. M. Given (eds), The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Method, pp.921-924. London: Sage.
Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). The Invention of Tradition. New York: Cambridge University Press.
Hoskins, A. )2009). The mediatization of memory. In: J. Garde-Hansen, A. Hoskins and A. Reading (eds), Save As... Digital Memories. pp. 27–43.  New York: Palgrave Macmillan.
Hoskins, A. (2011). 7/7 and connective memory: interactional trajectories of remembering in post-scarcity culture. Memory Studies, 4(3): 269–280. 
Hoskins, A. (2014a). A new memory of war. In: B. Zelizer and K. Tenenboim-Weinblatt (eds), Journalism and Memory. pp. 179–191. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan,
Hoskins, A. (2014b). The mediatization of memory. In: K. Lundby (eds), Mediatization of Communication. pp. 661–80. Berlin and New York: de Gruyter.
Hoskins, A. (2017). Digital memory studies: Media pasts in transition. New York: Routledge.
Hughes, C. R. (2012). ICTs and remembering the 200th anniversary of the abolition of the slave trade in Britain: an occasion for celebration or remorse? Journal of Historical Sociology, 25(2): 223–243.
Irwin-Zarecka, I. (1994). Frames of Remembrance, New Brunswick: Transactions Book.
Ivacs, G. (2015). Digital Trauma Archives: The Yellow Star Houses Project, In: A. L. Tota, and T. Hagen (eds), Routledge International Handbook of Memory Studies. pp. 205-217. London: Routledge.
Jacobson, S. (2013). Does Audience Participation on Facebook Influence the News Agenda? A Case Study of the Rachel Maddow Show. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57 (3): 338–355.
Kammen, M. (1995). Some patterns and meanings of memory, In D. L. Schacter (eds), Memory Distortion, pp. 329–44. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kaun, A., & Stiernstedt, F. (2014). Facebook time: Technological & institutional affordances for media memories. New Media & Society, 16(7): 1154–1168.
Luyt, B. (2016). Wikipedia, collective memory, and the Vietnam war. Journal of the Association for Information Science & Technology, 67(8): 1956–1961.
Marschall, S. (2013). The virtual memory landscape: the impact of information technology on collective memory and commemoration in Southern Africa. Journal of Southern African Studies, 39(1): 193–205.
Mistzal, B. A. (2003). Theories of Social Remembering. London: Open University Press.
Neiger, M., Meyers, O., & Zandberg, E. (2011). On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age. New York: St. Martin’s Press.
Nora, P. (1989). Between memory and history, Representations, 26 (Spring): 7–25.
Nora, P. (1996). General introduction: between memory and history. In: P. Nora (eds), Realms of Memory: Rethinking the French Past. pp. 1–20. New York: Columbia University Press.
Olick, J. K. (1999). Collective Memory: The Two Cultures, Sociological Theory, 17(3): 333-348.
Paez, D., Basabe, N., & Gonzales, J. L. (1997). A cross-cultural approach to remembering, In J.W. Pennebaker, D. Paez and B. Rime (eds) Collective Memory of Political Events, pp. 147–74. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Pentzold, C. (2009). Fixing the floating gap. The online encyclopedia Wikipedia as a global memory place. Memory Studies, 2(2): 255–272.
Reading, A. (2009). Memobilia: the mobile phone and the emergence of wearable memories. In J. Garde-Hansen, A. Hoskins & A. Reading (eds), Save As... Digital Memories. pp. 81–95. New York: Palgrave Macmillan
Schwartz, B. (2000). Abraham Lincoln and the Forge of National Memory. Chicago: Chicago University Press.
Schwarz, B. (2010). Memory, Temporality, Modernity: Les lieux de mémoire. In S. Radstone and B. Schwarz (eds), Memory: Histories, Theories, Debates. pp. 41-58. New York: Fordham University Press.
Urry, J. (1996). How societies remember the past, In S. Macdonald and G. Fyfe (eds) Theorizing Museums Representing Identity and Diversity in a Changing World, pp. 45–68. Oxford: Blackwell.
Van Dijck, J. (2007). Mediated Memories in the Digital Age. Stanford, CA: Stanford University Press.
Winter, J., & Sivan, E. (1999). Setting the framework, In J. Winter and E. Sivan (eds) War and Remembrance in the Twentieth Century, pp. 6–39. Cambridge: Cambridge University Press.
Zelizer, B., & Tenenboim-Weinblatt, K. (2014). Journalism and Memory. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
Zerubavel, E. (1996). Social Memories: steps to sociology of the past, Qualitative Sociology, 19(3):283-300.
Zerubavel, E. (1997). Social Mindscape: An Invitation to Cognitive Sociology. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zhao, H., & Liu, J. (2015). Social Media and Collective Remembrance: The debate over China’s Great Famine on Weibo. China Perspectives, 1: 41–48.