دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 7-288