نقش‌آفرینان سیاست‌گذاری بین‌المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن‌‌آوری ایران (کارکردها، نهادها)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته‌‌ی برنامه‌ریزی توسعه‌‌ی آموزش عالی، دانشکده‌‌ی علوم‌انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده‌‌ی علوم‌انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندان، بابلسر، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشکده‌‌ی علوم‌انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده‌‌ی علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل و نقشه‌‌ی راه آموزش عالی با رویکرد بین‌المللی شدن و اعتبارسنجی آن انجام شده است. روش مطالعه: پژوهش کیفی از نوع داده‌‌بنیاد کلاسیک است. مشارکت‌کنندگان شامل 20 نفر از صاحب‌نظران و استادان و پژوهشگران حوزه‌‌ی آموزش عالی می‌باشند که به روش هدفمند نمونه‌گیری و سپس به‌صورت نیمه-ساختاریافته مصاحبه شده‌اند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDAv2020 کدگذاری شده و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص‌های مقبولیت اشتراوس و کوربین، تکنیک بازدید توسط اعضا و رویکرد خودبازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته‌ها: براساس یافته‌ها مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار بر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی 5 دسته، یعنی نهادهای سیاست‌گذار کلان، نهادهای واسطه‌‌ی پیاده‌سازی سیاست‌ها، نهادهای اجرایی، نهادهای سیاست‌گذار اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار برنامه‌ای می‌باشند. همچنین، مهم‌ترین کارکردها این نهادها در جهت بین‌المللی‌سازی آموزش عالی شامل کارکردهای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ارائه‌‌ی خدمات می‌باشد. نتیجه‌گیری: بنابر نتایج بیان می‌شود که جهت حرکت به‌‌سمت بین‌المللی شدن علاوه‌‌بر ساختار درون دانشگاه‌ها و آموزش عالی نهادها، کل محیط خارج از دانشگاه نیز در این امر دخیل هستند؛ چراکه نتایج آن به خارج از دانشگاه نیز برخواهد گشت؛ بنابراین زمانی قادر خواهیم بود در مسیر بین‌المللی شدن حرکت کنیم که علاوه‌‌بر نهاد دانشگاه کل کشور و نظام در حرکت به‌‌سمت بین‌المللی شدن دارای عزم و اراده‌‌ی جدی، سیاست، برنامه، سند، قانون و چشم‌انداز باشد و نقش، کارکرد و ارتباط تک‌‌تک این نهادهای کشور باید مشخص گردد تا بتوان در این مسیر گام درست برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role Makers of Internationalization of Higher Education in Iran's Science and Technology System (Functions and Institutions)

نویسندگان [English]

  • Smira Najafi-Khaje Balaghi 1
  • Samad Izadi 2
  • Ebrahim Salehi-Omran 3
  • Mohsen Alizadeh-Sani 4
1 PhD student in Higher Education Development Planning, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Professor of the Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Objective: The current research was carried out with the aim of designing a higher education model using the approaches of internationalization and validation. Research Method: The participants of this study included 20 experts, professors and researchers in the field of higher education, who were selected through purposeful sampling and then interviewed in a semi-structured way. The data was coded with the help of MAXQDAv2020 Software, and to validate the research model, Strauss and Corbin’s acceptability indicators were used. Members’ observation and researchers’ self-review were used as the research tool. Findings: According to the findings, the most important institutions influencing the internationalization of higher education included macro policy-making institutions, intermediary institutions for policy implementation, executive institutions, executive policy-making institutions, and programmatic policy-making institutions. Also, the most important functions of these institutions in the internationalization of the higher education were the functions of policy making, regulation, facilitation and service provision. Conclusion: According to the results, in addition to the structure within the universities and higher education, the institutions and the entire environment outside the university were also involved in the direction of internationalization. Therefore, internationalization will occur when the institution of the university along with the whole country and the system move towards internationalization with serious determination and will, policy, program, document, law and vision. Moreover, the role, function, and relationship of each of these institutions should be determined so that the right step can be taken in this direction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Function
  • Institution
  • Higher education
  • Policy
اسدی، محمد؛ غلامی، خلیلی؛ سلیمی، جمال؛ خورسندی طلاسکو، علی (1399). الگوی توسعه‌ی دیپلماسی دانش در بستر بین‌المللی شدن مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی ایران. دوفصلنامهی مطالعات، برنامه‌ریزی آموزشی، (18)9، 39-75.
اصغری، فیروزه (1398). تحلیل بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در ایران با تأکید بر نقش بازیگران. نشریهی علمی و پژوهشی مدیریت فردا، سال 18، 243-260.
آسایش، مسعود (1394). تدوین سند راهبردی و نقشه‌ی راه توسعه‌ی فن‌آوری توربین‌های بخار نیروگاهی (گزارش پنجم: تدوین ره‌نگاشت توسعه‌ی فن‌آوری توربین‌های بخار نیروگاهی)، طرح تحقیقاتی، پژوهشگاه نیرو.
حجه‌الاسلامی، سیمین؛ چراغی، فاطمه؛ برزو، سیدرضا (1401). مقایسه‌ی تطبیقی آموزش دوره‌ی کارشناسی پرستاری چین و ایران. نشریهی پژوهش پرستاری، (1)17، 56-66.
حسن رضایی، جعفر (1401). مطالعه‌ی تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران با کشورهای منتخب. فصلنامهی سیاست‌گذاری عمومی، (1)8، 167-179.
حسینی، معصومه؛ معقول، علی؛ سادات ناصری، نازیا؛ زنده‌دل، احمد (1398). طراحی مدل بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در بین دانشگاه‌های دولتی شمال شرق کشور. مجلهی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(54)، 494-505.
خورسندی طلاسکو، علی (1398). علوم تربیتی یا مطالعات آموزشی،.1398/12/20،https://rabnews.ir/5335.
سعیدی، علی؛ رعایانی، مهدی؛ مقصودی، حمیدرضا. (1401). روش‌شناسی نگاشت نهادی در نظام علم و فن‌آوری با رویکرد آمایشی. آمایش سرزمین، (1)14، 252-221.
شیرزاد، زینب؛ رجایی پور، سعید و مهرداد، بهروز. (1401). تبیین چالش‌های آموزش عالی ایران در مواجهه‌ی با جهانی شدن (مطالعه‎ای مبتنی بر پدیدارشناسی). فصلنامهی مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. (1)15، 1-15.
صفاری دربرزی، علی، زارع احمدآبادی، حبیب، سلامی، سیدرضا، عندلیب اردکانی، داود. (1399). طراحی مدل سیاست‌گذاری علم، فن‌آوری و نوآوری در منطقه ویژه‌ی علم و فن‌آوری استان یزد. نشریهی علمی پژوهشی مدیریت فردا، (65)19، 87-102.
علی‌پور، محمدرضا؛ عباسی، عفت. (1400). تهدیدها و فرصت‌های بین‌المللی شدن و بومی‌سازی برنامه‌های درسی در نظام آموزش ایران در دو دهه‌ی اخیر و ارائه‌ی راهکارهای پیشنهاد. فصلنامهی نوآوری‌های آموزشی. (81)21، 47-70.
قاسم‌زاد، فرزاد؛ عدالتیان شهریاری، جمشید؛ محمدی، محمود (1400). تبیین و طراحی فرایند بین‌المللی شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته. جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، (1)14، 229-217.
کیخا، احمد و توفیقی داریان، جعفر (1400). جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست‌های کلی. فصلنامهی سیاست‌های راهبردی و کلان، (3)9، 496-524.
مایاحی، مائده؛ میرریاحی، سعید؛ مظهری، محمد ابراهیم؛ مهرعلی‍‌‌زاده، یدالله (1400). بررسی تغییرات جهانی شدن آموزش عالی بر آموزش معماری و داوری طرح‌های معماری در دانشگاه‌های ایران. فصلنامهی علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، (4)18، 295-265.
منشگر، مریم؛ فتحی واجارگاه، کوروش، حمیدی‌فر، فاطمه (1400). ارائه‌ی الگوی بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور براساس رویکرد داده‌بنیاد. دوفصلنامهی مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، (10)19، 1-23.
موسوی امیری، سیده طیبه؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ عبدالهی، بیژن (1399). واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین‌المللی شدن دانشگاه‌های دولتی منتخب کشور. دوفصلنامهی نوآوری و ارزش‌آفرینی، 17(9)، 85-103.
موسوی امیری، سیده طیبه؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ عبدالهی، بیژن (1399). الگوی راهبرهای سه‌گانه‌ی بین‌المللی شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران. فصلنامهی پژوهش در نظام‌های آموزشی، (50)14، 97-126.
مهرآور گیگلو، شهرام؛ نوبخت، محسن و مالکپور لپری، کامران (1401). شناسایی گفتمان‌های شکل‌دهنده به همکاری‌های علمی بین‌المللی در آموزش عالی ایران. فصلنامهی آموزش علوم دریایی، (1)9، 10-30.
مهرآورگیگلو، شهرام؛ خورسندی طلاسکو، علی؛ غیاثی ندوشن، سعید؛ عباس‌پور، عباس (1400). شناسایی مؤلفه‌های همکاری‌های علمی بین‌المللی در آموزش عالی: مطالعه‌ای فراترکیب. فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی، (2)12، 437-453.
نیک‌بین، محمد؛ ذاکر صالحی، غلامرضا؛ ماحوزی، رضا (1396). الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی. فصلنامهی علمی-پژوهشی سیاست علم و فنآوری، (3)9، 45-60.
ولیمقدم زنجانی، سحر؛ کمالی، نقی؛ مجتبی زاده، محمد (1400). طراحی و اعتباریابی الگوی بین‌المللی‌سازی آموزش عالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجلهی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، (2)14، 49-61.
 
 
 
Almedia, J., et al. (2021). Understanding Internationalization at Home: Perspectives from the Global North and South. European Educational Research Journal, 18(2), 200-217.
Altbach, P. G. (2018). India higher education internationalization: problems and possibilities. CURRENT SCIENCE, 114(3), 425.
American Council on Education. (2011). Strength Through Global Leadership and Engagement: U.S. Higher
Andreas M. Riege. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with hands-on applications for each research phase, Qualitative Market Research: An International Journal, Volume 6, Number 2 pp. 75-86, Griffith University, Nathan, Australia.
Barbosa, M. L. D. O., & Neves, C. E. B. (2020). Internationalization of higher education: institutions and knowledge diplomacy. Sociologias, 22, 22-44.
Bassett, C. (2004). Qualitative research in health care, London.Whurr.
Bostrom C. A. (2009). Diffusion of internationalization in Turkish higher education. Journal of Stud International Education, 10(5):11-9.
Bruhn-Zass,B. (2021). International Academic Mobility.The conference “International Academic Mobility in a (Post) COVID-19 World. Spanish and German Perspectives. International Academic Mobility Conference.
Byram, M. (2018). Internationalisation in higher education–an international -list perspective. On the Horizon, 26(2), 148-156.
Childress.L. (2010). The Twenty-first century University: Developing Faculty Engagement in Internationalization (Complicated Conversation: A book Series of Curriculum Studies). New York: Peter Lang.
Choi, S. (2019). Identifying indicators of university autonomy according to stakeholders’ interests. Tertiary education and management, 25(1), 17-29.
 
ChunHsieh, Chuo. (2020). Internationaliza -tion of higher education in the crucible: Linking national identity and policy in the age of globalization. International Journal of Educational Development, Volume 78.
Creswell, John & Plano Clark, Vicki. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. California, Published by Publications.
De Wit, H. (2015). Globalisation and internationalisation of higher education. Internationalisation of universities in the network society, 8(2). Retrieved from
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n2- dewit-eng.
 
De Wit, H., (2002). Internationalization of higher education in the United States of America and Europe: A historical, comparative and conceptual analysis. Westport: Greenwood Publishing Group.
DeWit, H. & Hunter, F. (2018). Internationalization of higher education: Evolving concepts, approaches and definitions. in P. Teixeira and J.C. Shin (eds.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, Springer, Dordrecht.
Doyle S. (2007). Member checking with older women: A framework for negotiating meaning, Healthcare for Women International 2007; 28: 888-908.
Ferronato, N., Torretta, V., Bezzi, M., Zolezzi, G. and Ragazzi, M. (2019). International Cooperation and University Agreements: new opportunities for sustainable development. JUNCO| Journal of UNiversities and international development COoperation, 1(1).
Frissen, V, Millard, J, Huijboom, N, Iversen, J. S., Kool, L, Kotterink, B, …& ven deer Duin, P. (2007). The future of eGvernment: An exploration of ICT-driven Models of eGovernment for the Eu in 2020. D. Osimo, D. Zinnbauer and A. Bianchi, Joint Research Center.
George Mwangi, Chrystal, A and Yaho, Christina. (2020). Us Higher Education Internationalization Through an Equity-Driven Lens. Higher Education: Handbook of Theory and Research, Vplume 36, 1-62.
Guba E, Lincoln Y. (1992). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches, Jossey-Bass.
Harper M, Cole P. (2012). Member Checking: Can Benefits Be Gained Similar to Group Therapy? The Qualitative Report, 17 (2): 510-517.
Hudzik. John, K. (2013). Comprehensive Internationalization from Concept to Action. NAFSA, Association of International Educators, Washington, D.C. p. (6).
Jackson, J. (2008). Globalization, Internationalization, and short-term stays abroad. journal of intercultural relations, 32(4), 349-358.
Knight, J & DeWit, H. (2018). Internationalization of Higher Education: Past and Future, International Higher Education, (95), 2-4.
 
Knight, J. (1994). Internationalization: Elements and checkpoints (Research Monograph, No. 7), Ottawa, Canada: Canadian Bureau for International Education.
Knight, J. (2019). Knowledge diplomacy in action. Higher Education Systems Research, British council.
Kvilhaugsvik, H. (2021). Bridging higher education and the world of work? Employer panels in Nordic university governance. European Journal of Higher Education, 1-17.
Li F. (2019). The Internationalization of Higher Education in China: The Role of Government. Journal of International Education Research, 12(1): 47-52.
Lomer, S. (2017). Recruiting International Students in Higher Education: Representations and Rationales in British Policy, Market in Higher Education: Quality, Accreditation and Qualification,
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf
Miandy munusamy M, Aziah H. (2019). internationalization of higher education in Malaysia. Insight from higher education administrators. An International Journal of Asia-Europe Relations, 5(1): 44-59.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An
expanded sourcebook.
Sage.
Nicolescu, L. Pricopie and Popescu, R. (2009). Country Differences in the Internationalization of Higher Education–How can Countries Lagging Behind Diminish the Gap, Review of International Comparative Management, 10(5)
Oztel, H. (2020). Fourth generation university: co-creating a sustainable future. Journal Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals Quality Educatiom, 1-13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_77-1.
Polit DF, Beck CT. (2006). Essentials of nursing research: methods, appraisal and utilization. 6ed. Philadelphia. lippincott Williams & wilkins.
Romani Dias, M., Carneiro, J. & Dos Santos Barbosa, A. (2020). Internationalizati -on of higher education institutions: the underestimated role of faculty. International Journal of Educational Management, 33 (2), 300-316.
Rosyidah, R., Matin, & Rosyidi, U. (2020). Internationalization in higher education: university’s effective promotion strategies in building international trust. European Journal of Educational Research, 9 (1), 351-361.
Sharipjonovich Uralov, Ozodjon. (2020). Internationalization of higher education in Uzbekistan. Social Sciences & Humanities Open, Volume 2, Issue 1.
Tamrat.W. (2020). Internationalisation now a deliberate undertaking. UNIVERSITY WORLD NEWS.
Uralov, O.SH. (2020). Internationalization of higher education in Uzbekistan. Social Sciences & Humanities Open. 2(1).
Wu, H. (2020). Three dimensions of China’s “outward-oriented” higher education internationalization. Higher Education, 77(1), 81-96.