دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهمن 1397 
بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار

صفحه 39-71

10.22080/ssi.1970.2132

سید احمد میرمحمدتبار؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی سیلانیان طوسی


کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد

صفحه 179-212

10.22080/ssi.1970.2137

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی