نمایه نمودن مقالات نشریه در Academia

https://umz.academia.edu/SociologyofSocialInstitutionsSSI