عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن آموزش عالی ایران

در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «دوفصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی» و «انجمن آموزش عالی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.