دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 9-379 
سنخ‌شناسی دین‌داری در میان جوانان شهر رشت

صفحه 349-379

10.22080/ssi.2021.3143

علی تصدّی کاری؛ حسن محدثی گیلوایی؛ سعید معدنی