دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 9-356 
پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران

صفحه 149-175

10.22080/ssi.2020.18160.1720

اعظم امینی؛ محمد باقر تاج الدین؛ سید محمود نجاتی حسینی


آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 267-296

10.22080/ssi.2020.17950.1706

یوسف عالی پور؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حجت صفارحیدری