نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی جنسی بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • آلمان سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • آمایش سرزمین شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]
 • آموزش عالی شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]

ا

 • اخلاقیات شهری تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • ایران سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • ارسال پول سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • اشتغال پذیری پایین فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • اطلاعات ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • اعتیاد صنعتی مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • اعتماد اجتماعی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • افول ارزش‌ها روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی- درمانی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • انقلاب اسلامی بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]

ب

 • باور زنان بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • بیکاری ساختاری فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]

پ

 • پایداری شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]
 • پاندمی کووید 19 مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • پدیدارشناسی مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • پدرسالاری تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • پیش‌بینی کردن مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]

ت

 • تابوشکنی مصرف مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • تأخیر در فرزندآوری فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • تحلیل روایت فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • تحلیل گفتمان‌ گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • تحلیل مسیر تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • تصمیم‌گیری زوجین فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • تغییر نقش جنسیتی تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • تفاوت جنسیتیِ مذهبی تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • تکوین شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]

ج

 • جاذبه‌های مصرف مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • جامعه مخاطره کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • جین جیکوبز تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • جوانان فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]

خ

 • خانواده تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • خانواده برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • خدمات "مادی" تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده‌های تحت پوشش استان تهران [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 83-118]
 • خودسانسوری ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]

د

 • درآمد حلال مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • دینداری تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • دهه90 گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]

ر

 • رابطه روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • رابطه فرازناشویی بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • رگرسیون چندگانه تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • روابط پنهان بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • روابط عمومی ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • روایت نهانی دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • روش تطبیقی کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • روش کیفی فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • روشنفکران کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]

ز

 • زیست جهان کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • زوجین برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]

س

 • سایت‌های شرط‌بندی مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • ساختار خانوادگی پدرسالار تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • سازمان های دولتی ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • سپهر عمومی کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • سرمایه اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه اقتصادی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه جنسی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه فرهنگی عینیت یافته بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه فرهنگی نهادی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه‌گذاری سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]

ش

 • شرایط اجتماعی فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • شهر سمنان مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • شهر قزوین بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • شهرکرمانشاه فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • شهرهای دانش شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]
 • شهرهای دانشگاهی شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]

ع

 • عدالت فضایی تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • عملکرد خانواده" تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده‌های تحت پوشش استان تهران [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 83-118]

ف

 • فرازناشویی روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • فرهنگ برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • فضا دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]

ق

 • قمار آنلاین مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • قوم ترک شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]

گ

 • گرایش زنان متأهل به طلاق بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • گرگان تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • گفتمان‌های متخاصم گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]

م

 • مخاطره روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • مدرنیسم تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • مذهب برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • مردانگی تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • مشارکت اجتماعی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • مطالعات مردان تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • مطبوعات گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • معلمان دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • معنویت مدرن تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]

ن

 • ناهمسان همسری برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • نبود جای پارک خودرو تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • نظام آموزشی دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • نظریة ترجیح ریسک تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • نظریة قدرت-کنترل تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • نظریه زمینه‌ای مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • نمایش عمومی دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • نهاد پزشکی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • نهادهای حاکمیتی ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]

و

 • وضعیت فساد گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]

ه

 • هدیه سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • هویت بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت برنامه‌دار بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت فرهنگی شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]
 • هویت مشروعت‌بخش بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت مقاومتی بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]