دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 7-397 
سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران

صفحه 115-138

10.22080/ssi.2021.20768.1858

عطیه صادقی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی؛ بهرام صلواتی